bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2013

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

Een goede relatie met onze omgeving is van groot belang voor onze licence to operate. We onderhouden sterke banden met een groot aantal stakeholders, zoals de aandeelhouder, vertegenwoordigers uit de landelijke, regionale en lokale politiek, overheden, toezichthouders, medewerkers, de ondernemingsraad, onze klanten, leveranciers, omwonenden, media en natuur- en milieuorganisaties. We streven ernaar de juiste afweging te maken tussen de belangen van alle betrokkenen.

Structurele stakeholderdialoog

Intern
Een goede onderlinge communicatie binnen het bedrijf leidt tot een betere samenwerking en verhoogt de betrokkenheid bij ons bedrijf in alle geledingen. Dat is niet alleen een kwestie van een adequate informatievoorziening; ook een dialoog tussen medewerkers bevordert het werkproces en samenwerking. Dit is daarom ook een speerpunt geworden in ons interne-communicatiebeleid.
Ons intranet methaNet speelt een centrale rol in de interne communicatie. In 2013 hebben we de functionaliteiten van methaNet aanzienlijk uitgebreid. Het is persoonlijker en interactiever geworden: het is nu mogelijk om commentaar te plaatsen bij de berichten en te reageren op elkaars vragen en opmerkingen. Medewerkers kunnen hun eigen profiel aanmaken, waarin ze bijvoorbeeld iets kunnen vertellen over hun eigen werkzaamheden; daarmee is voor anderen duidelijk voor welke zaken zij het aanspreekpunt zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om zelf interessegroepen aan te maken en te beheren. In deze interessegroepen kunnen medewerkers kennis delen en discussiëren.

We organiseren regelmatig medewerkersbijeenkomsten waarin de uitwisseling van informatie over een breed scala aan onderwerpen centraal staat. Er zijn bedrijfsbijeenkomsten met deelnemers uit alle geledingen van het bedrijf, maar ook meer specifieke bijeenkomsten voor afdelingen, business units of leidinggevenden. We organiseren ook themasessies waarvoor medewerkers zich kunnen aanmelden. Zo hebben er eind 2013 enkele zogeheten ‘pizzasessies’ plaatsgevonden over de kernwaarden van ons bedrijf. We hechten aan de feedback die uit dergelijke bijeenkomsten voortvloeit.

Extern
Met externe stakeholders hebben we vaak een gedeeld belang, zij het soms vanuit verschillende perspectieven. We proberen altijd op een constructieve manier met onze stakeholders in gesprek te blijven en creëren daarvoor verschillende podia en momenten.

Goede relatie met omwonenden
We vinden een goede relatie met omwonenden van locaties, leidingen en installaties belangrijk. We zijn eigenaar en beheerder van een van de meest uitgebreide en fijnmazige gastransportnetwerken ter wereld. Ruim 15.500 kilometer leidingen liggen in de Nederlandse en Duitse bodem, onder een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. Dat betekent dat we veel ‘buren’ hebben, met wie we graag respectvol omgaan. Op dit vlak hebben we een goede reputatie opgebouwd en die houden we graag in stand. We betrekken de directe omgeving waar we werkzaam zijn zo veel mogelijk bij onze plannen. We creëren mogelijkheden om te komen tot een dialoog, zoals bijvoorbeeld op informatie- en inspraakavonden en Open Dagen. We beschouwen de feedback van onze stakeholders bij deze overlegmomenten als zeer waardevol.

Ketenpartners
Ook met onze klanten, shippers en rechtstreeks op ons netwerk aangesloten bedrijven onderhouden we nauwe contacten in reguliere bijeenkomsten, die wij jaarlijks voor deze groepen organiseren. In 2013 heeft GTS wederom deze zogenaamde ‘Shippermeetings’ en ‘Industriedagen’ georganiseerd. Deze dienen als informatiebijeenkomst en als netwerkplatform voor de betrokken stakeholders. Tijdens de bijeenkomsten wisselen we met klanten van gedachten over ontwikkelingen in de gasmarkt en binnen GTS.

Overheden
Structurele contacten met de overheid vinden vanuit verschillende onderdelen van ons bedrijf plaats. Wetten, regelgeving, beleid en andere overheidsbesluiten hebben veel impact op onze activiteiten; andersom zijn we vanwege onze rol in de energievoorziening een belangrijke gesprekspartner voor de overheid. We willen een inhoudelijke en constructieve partner zijn voor de overheid. Voor de werkzaamheden die we uitvoeren hebben we regelmatig overleg met (lokale) overheden, bijvoorbeeld over wet- en regelgeving en vergunningen. Ook op politiek niveau voeren we regelmatig overleg; dat doen we vooral vanuit onze kantoren in Den Haag, Berlijn, Brussel en Moskou. Onze lokale vertegenwoordiging draagt bij aan een goede langetermijn relatie met overheidsstakeholders. Anderzijds is het voor overheden makkelijk om via onze lokale vertegenwoordiging, waar veel specialistische kennis is gebundeld, één loket te hebben waar ze terecht kunnen met vragen over gas en het transport daarvan.

Maatschappelijke organisaties
Beleidsthema’s met een grensoverschrijdend of sectoroverschrijdend karakter worden veelal besproken via branche- en overlegorganisaties. Daarom zijn we lid van bijvoorbeeld Netbeheer Nederland, ENTSOG en GIE. Bij veel van deze organisaties zijn we ook vertegenwoordigd in het bestuur.

Feedback van stakeholders

Klanttevredenheidsonderzoek
We vragen onze klanten naar hun mening over verschillende aspecten van onze dienstverlening. Dat doen we door middel van een klanttevredenheidsonderzoek, dat GTS jaarlijks in Nederland uitvoert. Voor de dienstverlening over 2013 ontving GTS van klanten, evenals in 2012, een score van 7,2. Op diverse gebieden liggen de scores hoger dan in 2012, zoals de dienstverlening richting klanten door middel van de nieuwe website en de Customer Desk. Er zijn ook punten naar boven gekomen die extra aandacht vergen, zoals een snellere opvolging van afspraken en de zoekfunctie van de website.

Nieuwe podia
We willen een actieve rol spelen in het energiedebat om van gedachten te kunnen wisselen over belangrijke thema’s. Om die reden zoeken we actief contact met stakeholders. Dit betreft in toenemende mate partijen die zich vanuit een maatschappelijke rol (zoals ngo’s en belangengroepen) of functionele rol (waaronder architecten, wetenschappers) bezig houden met de energievoorziening. We bewegen ons hierbij steeds vaker op ‘nieuwe’ podia. Zo zijn we in 2013 een actieve deelnemer geworden aan het jaarlijkse duurzaamheidsfestival Springtij op Terschelling.

Klachtenafhandeling
We houden bij het uitvoeren van onze activiteiten zo veel mogelijk rekening met onze omgeving. De klachten die bij ons binnenkomen (telefonisch, via e-mail of anderszins), verzamelen we centraal bij de afdeling Corporate Communicatie. We behandelen ze in overleg met de betrokken afdeling. We streven ernaar om dat zo snel mogelijk en naar tevredenheid van alle betrokken partijen te doen.
Klanten van GTS kunnen met klachten terecht bij de GTS Customer Desk.

Strategisch omgevingsmanagement

We voeren regelmatig werkzaamheden uit op nieuwe en bestaande locaties. Omdat we streven naar een goede relatie met onze omgeving, maken we bij de uitvoering van nieuwe projecten vooraf omgevingsanalyses en treden we in een zo vroeg mogelijk stadium in contact met belanghebbenden. In 2013 zijn we als onderdeel van ons MVO-beleid begonnen met het opstellen van een Gasunie-brede aanpak voor omgevingsmanagement. Hierbij kijken we ook naar de ervaringen en resultaten die zijn opgedaan met het zogenaamde SOM, zoals grote organisaties, waaronder het Havenbedrijf Rotterdam, met succes toepassen. Ook zijn we pilots begonnen met sociale media: we willen onderzoeken hoe we bijvoorbeeld Facebook en Twitter kunnen inzitten. Onze nieuwe website Gasuniebouwt.nl speelt hierbij een centrale rol. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Strategisch omgevingsonderzoek
In 2013 hebben we door een gespecialiseerd bureau onderzoek laten verrichten naar wat belangrijke stakeholders van ons bedrijf vinden. Ons 50-jarig bestaan vormde een goed moment om met een breed opgezet onderzoek in kaart te brengen hoe strategische relaties Gasunie zien en wat hun ideeën en verwachtingen over ons bedrijf in de toekomst zijn. Meer dan veertig belanghebbenden uit onze politieke, zakelijke, beleidsvormende en maatschappelijke omgeving hebben meegewerkt aan dit onderzoek. De relaties gaven aan dat ze voor Gasunie als speler in de Europese energie-infrastructuur een belangrijke rol zien weggelegd in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Ze zijn ook nieuwsgierig naar de strategie en toekomstvisie van ons bedrijf. Het voornemen is dit onderzoek over een aantal jaren te herhalen: zo kunnen we meten hoe we onszelf ontwikkelen ten opzichte van onze omgeving.

Stakeholderdilemma’s

In ons werk hebben we continu te maken met het afwegen van de belangen van verschillende stakeholders. We breiden ons netwerk alleen uit als onze klanten daarom vragen; het uiteindelijke doel is het garanderen van de leveringszekerheid. Om dezelfde reden voeren we onderhoud uit aan onze leidingen en installaties. De werkzaamheden die daaruit voortkomen, gaan soms gepaard met overlast voor de omgeving. Dat leidt tot dilemma’s, die elke keer weer een goede belangenafweging vergen, en een goede dialoog met de rechtstreeks betrokkenen.

Leidingtracé Bergambacht: alternatieve locatie
Met het oog op een stabiele gasvoorziening in Nederland, wilden we een leiding aanleggen door de gemeente Bergambacht. Het perceel waardoor we de leiding hadden gepland had een agrarische bestemming; daarmee bestonden er geen belemmeringen voor het leggen van de leiding. Tijdens overleg met de gemeente Bergambacht kwam naar voren dat het de bedoeling van de gemeente was om op termijn een kleinschalige woonwijk op deze locatie te vestigen. De gemeente had deze woonwijk wel opgenomen in de gemeentelijke structuurvisie, maar had nog geen bestemmingsplan gemaakt voor de beoogde locatie. De gemeente heeft daarop een alternatief tracé voorgesteld waar de gastransportleiding zou kunnen liggen. We hebben rekening gehouden met de plannen van de gemeente en dit tracé vervolgens gekozen als voorkeursvariant bij het maken van onze plannen. Voor deze aanpassingen was in de voorbereidingen meer tijd nodig dan gepland. De leiding ligt nu op een plek waar het de plannen van de gemeente niet doorkruist.

Nieuwe Algemene Voorwaarden Leidingaanleg
In 2010 is het bestaande vergoedingensysteem voor het recht van opstal (op bijvoorbeeld agrarische grond) vernieuwd. Op dat moment hebben LTO en Gasunie afgesproken dat ook de AVL vernieuwd zouden worden. LTO vertegenwoordigde daarbij haar achterban, die bestaat uit bijna 50.000 agrarische ondernemers. Wij hebben relatief veel leidingen liggen in agrarische grond, daarom is LTO voor ons een belangrijke stakeholder. Wij hebben belang bij een goede objectieve regeling die zo veel mogelijk recht doet aan alle betrokken belangen en zodoende door alle betrokkenen kan worden toegepast. LTO heeft belang bij een regeling waarin de belangen van haar achterban goed worden meegewogen.

Tijdens de onderhandelingen bleek dat we verschillende verwachtingen en belangen hadden ten aanzien van mogelijke wettelijke ontwikkelingen rondom jaarlijkse retributie. Dit leidde ertoe dat de standpunten aanvankelijk lastig te verenigen waren. Uiteindelijk hebben we ons van beide kanten gericht op verbeteringen en aanpassingen die losstaan van eventuele jaarlijkse retributie. Zo hebben we een manier gevonden om te komen tot een transparante regeling waarmee alle betrokken uit de voeten kunnen. We hebben afgesproken dat we weer om de tafel gaan zitten als er wettelijke ontwikkelingen zijn die daartoe aanleiding geven.