bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2013

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

Algemeen

De Nederlandse Gasunie is een naamloze vennootschap met de Nederlandse Staat als enig aandeelhouder. De aandelen worden gehouden door het ministerie van Financiën. Voor de onderneming geldt het zogenoemde gemitigeerde structuurregime. De governance structuur is gebaseerd op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Corporate Governance Code, de statuten van de vennootschap en diverse interne reglementen. Ook de Gaswet bevat diverse bepalingen die van invloed zijn op de governance van de onderneming.

Raad van Bestuur en Executive Committee

De Raad van Bestuur bestond tot 1 september 2013 uit drie personen, daarna uit twee. De Board vergadert in beginsel één keer per week. Het bestuur is collectief verantwoordelijk voor het bestuur van de onderneming, als ook voor de algemene gang van zaken bij de verschillende dochtermaatschappijen. De meeste vergaderingen vinden plaats in een breder verband, het zogenoemde Executive Committee. Het Executive Committee bestaat naast de Raad van Bestuur uit de drie directeuren van de business units en de directeur legal, regulatory & public affairs.

Raad van Commissarissen

Voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen en de personele wijzigingen daarin in het jaar 2013 verwijzen wij naar elders in het jaarverslag. De Raad vergadert minstens vier keer per jaar. De Raad houdt toezicht op het bestuur van Gasunie en staat het bestuur met raad terzijde. Op basis van de Gaswet en statuten worden ook belangrijke besluiten van Gasunie Transport Services B.V. aan de Raad van Commissarissen van Gasunie ter goedkeuring voorgelegd. De Raad kent twee subcommissies: de Audit Commissie (houdt toezicht op met name risicobeheersings- en controlesystemen, de jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslaglegging, de financiering van de onderneming en pensioenen) en de Beloning-, Selectie- & Benoemingscommissie. Van commissievergaderingen wordt verslag gedaan in de vergaderingen van de gehele Raad op basis waarvan besluitvorming plaatsvindt. Tot voor kort was er ook nog de Strategische Investeringen Commissie. Binnen deze subcommissie werden investeringsvoorstellen voor grootschalige investeringen voorbesproken. Deze subcommisse is in 2013 opgeheven. Enerzijds omdat het aantal geplande grootschalige investeringen afneemt, anderzijds omdat vanwege personele wijzigingen binnen de Raad investeringsvoorstellen beter direct in de gehele Raad kunnen worden besproken.

Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

De Corporate Governance Code, die alleen geldt voor beursgenoteerde ondernemingen, wordt ook door staatsdeelnemingen en dus door Gasunie toegepast. Waar mogelijk zijn de principes en best practice-bepalingen geïmplementeerd in de statuten en in diverse reglementen. Omdat Gasunie geen beursgenoteerde onderneming is, zijn principes en best practice-bepalingen die rechtstreeks met beursnotering te maken hebben, niet van toepassing.

Wij bevestigen de naleving van best practice bepalingen II.3.4 en III.6.3 waarin wordt bepaald dat transacties met tegenstrijdige belangen uitgevoerd door de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen in het jaarverslag moeten worden vermeld. In 2013 hebben dergelijke transacties niet plaatsgevonden.

Van enkele principes en best practice-bepalingen die wel van toepassing zouden kunnen zijn op onze onderneming, wordt afgeweken. We lichten deze afwijkingen in navolging van de Corporate Governance-richtlijnen hierna toe:

Raad van Bestuur
II.2.12 Het remuneratierapport wordt op de website van de vennootschap geplaatst.

Verklaring van afwijking van deze best practice:
In ons jaarverslag geven we op transparante wijze inzicht in het, door de aandeelhouder goedgekeurde, remuneratiebeleid en de concrete invulling die daaraan wordt gegeven door de Raad van Commissarissen in het boekjaar. Dit jaarverslag wordt op de website van Gasunie gepubliceerd.

Raad van Commissarissen
III.5 Indien de Raad van Commissarissen meer dan vier leden omvat, stelt de Raad van Commissarissen uit zijn midden een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie in.

Verklaring van afwijking van dit principe:
Omdat de taken nauw verwant zijn, zijn de taken van de Remuneratiecommissie en de Selectie- en Benoemingscommissie samengevoegd in een gecombineerde commissie.

III.5.11. Het voorzitterschap van de remuneratiecommissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, noch door een voormalig bestuurder van de vennootschap, noch door een commissaris die bij een andere beursgenoteerde vennootschap bestuurder is.

Verklaring van afwijking van deze best practice:
De Raad van Commissarissen is van mening dat het, mede gezien het huidige hoge profiel van het belonings- en remuneratiebeleid, gewenst is dat de voorzitter intensief betrokken is bij de totstandkoming van dit beleidsinstrument. De Raad van Commissarissen heeft daarom besloten het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen en het voorzitterschap van de Beloning-, Selectie- & Benoemingscommissie niet te scheiden.
In verband met het vertrek van de voorzitter van de Raad van Commissarissen per 1 mei 2013 is het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen vanaf die datum tot het eind van het jaar tijdelijk gescheiden van het voorzitterschap van de Beloning-, Selectie- & Benoemingscommissie.

Beschikbaarheid documentatie

Op de website www.gasunie.nl zijn de volgende documenten beschikbaar:

  • het reglement voor de Raad van Bestuur;
  • het reglement voor de Raad van Commissarissen;
  • de klokkenluidersregeling;
  • de gedragscode.

We kennen een specifiek Reglement inzake Voorwetenschap en bezit van en transacties in effecten. Het verbod om misbruik te maken van voorkennis is opgenomen in de gedragscode.