bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2013

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Onze organisatie is de afgelopen jaren veranderd van een Nederlands in een Europees infrastructuurbedrijf. We opereren in een dynamische en concurrerende omgeving, waar de transitie naar een duurzame energievoorziening een grote rol speelt. Deze ontwikkeling vereist nieuwe vaardigheden en kennis, bijvoorbeeld op het gebied van fusies en overnames, ondergrondse gasopslagactiviteiten en duurzaamheid. Ook de arbeidsmarkt is aan verandering onderhevig. Daarin onderscheiden we globaal drie trends die voor ons van belang zijn:

  • We zien, ondanks de hoge werkloosheid in Nederland, nog steeds krapte op de arbeidsmarkt voor wat betreft technisch geschoolden.
  • Daarnaast is in een aantal jaren de uittreedleeftijd aan het opschuiven van 60 naar 67 jaar. Dit stelt andere eisen aan de inrichting van onze organisatie op personeelsgebied en aan onze medewerkers.
  • We willen als organisatie alert en snel kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in de energiesector en op interessante business opportunity’s.

Deze ontwikkelingen vragen om een HR-beleid dat gericht is op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. We lichten dit verder toe in de paragraaf Organisatieontwikkeling.