bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2013

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

Na de verkiezingen voor een nieuwe ondernemingsraad (OR) aan het begin van het jaar, is de nieuwe OR op 1 april 2013 officieel begonnen. De OR meldt het volgende over het verslagjaar:

‘De OR zet zich ervoor in om concreet invulling te geven aan modern medezeggenschap. Daarom zijn we al in een vroeg stadium als partner betrokken bij mogelijke veranderingen. Daarnaast sporen we het management en betrokken medewerkers aan om beoogde wijzigingen in overleg vorm te geven. Daarmee wordt participatie van medewerkers bevorderd, met als uitgangspunt dat verantwoordelijkheden laag in de organisatie worden neergelegd en op basis van coachend leiderschap wordt gemanaged.
In een aantal gevallen heeft betrokkenheid van de OR geleid tot aanpassing van voorstellen. Voor twee adviesaanvragen is op onderdelen geadviseerd om deze niet uit te voeren waarna de beslissing daarover is uitgesteld. Dit uitstel bood niet alleen de gelegenheid tot nader onderzoek, maar ook tot een dialoog tussen management en medewerkers. Wij verwachten dat dit zal leiden tot betere voorstellen en meer draagvlak.
Met betrekking tot de benoeming van de nieuwe CEO heeft de OR met de voorzitter van de Raad van Commissarissen gesproken over de profielschets. Betrokkenheid van de OR bij de keuze uit meerdere kandidaten bleek deze keer niet haalbaar. Wel heeft de OR met de voorkeurskandidaat gesproken alvorens advies uit te brengen.
In het komend jaar wordt samen met de bestuurder en vakbonden verder bestudeerd in hoeverre en op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de wens van de bestuurder om te komen tot een nieuw beloningsbouwwerk c.q. beloningssysteem.’