bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2013

Taal:
  • Nederlands
  • Engels
In € miljoenen  2013 2012
     
Winst-en-verliesrekening    
Gerapporteerd    
Opbrengsten  1.527 1.506
EBITDA  1.089 941
Resultaat na belastingen 464 359
Voorgesteld dividend 325 215
     
Genormaliseerd1    
Opbrengsten 1.733 1.696
EBITDA  1.204 1.131
Resultaat na belastingen 551 501
     
Balans    
Vaste activa  10.258 9.944
Eigen vermogen 5.214 4.857
Balanstotaal 10.606 11.073
     
Geïnvesteerd kapitaal2 9.161 8.675
Netto schuld inclusief garantiestellingen 5.182 5.300
     
Kasstroomoverzicht    
Kasstroom uit operationele activiteiten 668 935
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -/- 659 -/- 510
Kasstroom uit financieringsactiviteiten -/- 831 416
     
Ratio's2    
ROIC genormaliseerd 7,6% 7,7%
ROE genormaliseerd 10,6% 10,3%
FFO / interest ratio 4,4 4,2
Netto schuld inclusief garantiestellingen / vaste activa  56% 59%
Controllable costs 364 383
     
Credit ratings    
Standard & Poor's A+ AA-
Moody's Investors Service A2 A2
     
Niet-financiële kengetallen    
Fulltime-equivalenten in dienst (per 31 december) 1.686 1.685
Getransporteerd volume (mld kWh) 1.365 1.261
Gereguleerde gastransport pijpleidingen lengte (km) 15.500 15.500
Ziekteverzuim 3,1% 3,3%
Ongevallen met verzuim 2 1
Ongevallen zonder verzuim 6 1
Leidingbeschadigingen 6 5
Leveringszekerheid (aantal niet of late gasleveringen) 3 3
CO2-uitstoot totaal (kiloton) 751 598
   - Scope 1 575 453
   - Scope 2 172 143
   - Scope 3 4 2
Verbruik aardgas (miljoen m3) 168,7 154,1
Verbruik elektriciteit (miljoen kWh) 448,6 389,8
Hoeveelheid niet-gevaarlijk afval (ton) 16.256 23.080
Hoeveelheid gevaarlijk afval (ton) 4.274 2.682
Aantal milieuafwijkingen 197 190

 

1 Genormaliseerd voor de effecten van de methodebesluiten 2010-2013 op de opbrengsten, vrijval van een deel van de pensioenvoorziening in 2013 en een eenmalige vergoeding ontvangen door Gasunie Deutschland in 2012.
2 De vergelijkende cijfers over 2012 zijn aangepast als gevolg van aanpassing van de definitie in 2013.