bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2013

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

Persbericht

Groningen, 19 maart 2014

SOLIDE RESULTATEN GASUNIE IN 2013 BIJ EEN RECORD AAN GASTRANSPORT

  • Met 1.365 TWh een record aan gas getransporteerd naar afnemers in Nederland en Europa (2012: 1.261 TWh)
  • € 659 miljoen geïnvesteerd in gasinfrastructuur (2012: € 510 miljoen)
  • Nettowinst € 464 miljoen (2012: € 359 miljoen)
  • Dividend aan Nederlandse Staat € 325 miljoen (2012: € 215 miljoen)

N.V. Nederlandse Gasunie heeft in 2013 solide resultaten behaald. De nettowinst over 2013 bedraagt € 464 miljoen op een geïnvesteerd vermogen van € 9.161 miljoen. Hiervan gaat € 325 miljoen naar de Nederlandse samenleving in de vorm van dividend aan de enige aandeelhouder van Gasunie, de Nederlandse Staat.

Record gastransport
Door de aanhoudende winterperiode in het eerste deel van 2013, is een record aan gas getransporteerd, te weten 1.365 TWh (1.261 TWh in 2012). Het systeem heeft in Nederland en Duitsland goed gefunctioneerd, waardoor er geen leveringsproblemen ontstonden. Het netwerk van Gasunie in Nederland en Noord-Duitsland fungeerde als internationaal knooppunt en kon zo klanten in Nederland maar ook in de omringende landen van gas blijven voorzien. De Nederlandse gasrotonde draaide op volle toeren, waardoor de hoeveelheid gas die via het Nederlandse netwerk naar het buitenland werd getransporteerd met 13% toenam ten opzichte van 2012.

Investeringen en onderhoud
De investeringsuitgaven bedroegen in 2013 € 659 miljoen. In 2013 zijn de uitbreiding van de ondergrondse gasopslag in Zuidwending en de aanleg van de Duitse leiding NEL, tussen de Nord Stream leiding en ons Duitse netwerk, succesvol afgerond. In het kader van een meerjarig vervangingsprogramma is begonnen met het preventief vervangen dan wel renoveren van de eerste verouderende delen van het gasnetwerk in Nederland. In 2014 en 2015 zullen de nieuwe leiding tussen Beverwijk en Wijngaarden en de nieuwe leiding en compressorstations in Noord-Duitsland, bedoeld om de grenscapaciteit richting Denemarken te vergroten, worden voltooid. Hiermee wordt voorzien in de marktvraag naar extra capaciteit in deze delen van Europa.

Veiligheid voor samenleving en medewerkers vormt het fundament van de werkzaamheden. De uitbreidingswerkzaamheden van het netwerk in Nederland gingen helaas ook gepaard met een ongeval in november waarbij een medewerker van een aannemer om het leven is gekomen. Gasunie betreurt dit zeer en neemt samen met de betrokken partijen maatregelen om een dergelijk ongeval in de toekomst te kunnen voorkomen.

Omzet en bedrijfsresultaat
In vergelijking met vorig jaar zag Gasunie de gerealiseerde omzet met € 21 miljoen stijgen tot € 1.527 miljoen. Deze stijging is voornamelijk te danken aan extra opbrengsten uit nieuwe infrastructuurprojecten. Hierdoor kon de dalende omzet worden gecompenseerd als gevolg van de efficiencykortingen op de tarieven zoals door de toezichthouders in Nederland en Duitsland zijn vastgesteld. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat (EBIT) in 2013 is circa € 50 miljoen hoger dan in 2012. Door de koude eerste helft van het jaar vielen de energiekosten hoger uit. De stijging van de gerapporteerde EBIT is in belangrijke mate het gevolge van een eenmalige bate in 2013, te weten de vrijval van de pensioenvoorziening in Nederland.

Kerncijfers

*) Genormaliseerd voor de effecten van de methodebesluiten 2010-2013 op de opbrengsten, vrijval van een deel van de pensioenvoorziening in 2013 en een eenmalige vergoeding ontvangen door Gasunie Deutschland in 2012.

Verwachting
Op basis van de huidige inzichten verwacht Gasunie voor 2014 een toename van het bedrijfsresultaat uit reguliere operationele activiteiten. De opbrengsten zullen stijgen doordat de terugbetalingsverplichting, met betrekking tot de methodebesluiten van GTS uit het verleden, na 2013 niet meer van toepassing is. Ook worden de efficiencykortingen, zoals door de regulators in Nederland en Duitsland vastgesteld, gecompenseerd door de opbrengsten uit nieuwe activa. Daarnaast wordt een toename van de bedrijfslasten verwacht als gevolg van stijgende onderhoudskosten voor het netwerk.

Belangrijke rol voor gas en gasinfrastructuur
Het maatschappelijke belang van goed functionerend gastransport is evident. Gasunie beheert vitale infrastructuur en het publiek moet erop kunnen vertrouwen dat het gastransport veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Daarnaast ziet Gasunie een belangrijke rol weggelegd voor gas en gasinfrastructuur in het snel veranderende energielandschap. Han Fennema, CEO Gasunie: “Met gas als flexibele partner van duurzame bronnen, kunnen we de overgang naar een hernieuwbare energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar maken. Wij zijn ervan overtuigd dat aardgas en gasinfrastructuur een belangrijke en verbindende rol blijven spelen in onze duurzame energietoekomst waarin samenwerking tussen de verschillende ketenpartners steeds meer centraal komt te staan.”

Presentatie

  • download