bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2013

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

Kerncijfers

In € miljoenen 2013 2012
     
Opbrengsten 1.527 1.506
Totale lasten -/- 729 -/- 834
  --------------- ---------------
Bedrijfsresultaat 798 672
Financiële baten en lasten -/- 175 -/- 202
  --------------- ---------------
Resultaat voor belastingen 623 470
Belastingen -/- 159 -/- 111
  --------------- ---------------
Resultaat na belastingen 464 359

Opbrengsten

De gerealiseerde opbrengsten waren € 21 miljoen hoger dan in 2012. Dit is het resultaat van extra opbrengsten uit nieuwe assets, zoals de Stikstofbuffer Heiligerlee, de aansluiting van de Epe cavernes en het compressorstation in Wijngaarden. Deze extra opbrengsten compenseren de efficiencykortingen op de tarieven zoals door de regulators in Nederland en Duitsland vastgesteld.

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat is gestegen met € 126 miljoen. Naast de eerder genoemde hogere opbrengsten, zijn de lasten lager door de vrijval van een gedeelte van de pensioenvoorziening. Daarnaast hadden we in 2013 te maken met hogere energiekosten door het koude eerste halfjaar van 2013.

Genormaliseerd

In € miljoenen 2013 2012
     
Opbrengsten 1.733 1.696
Totale lasten -/- 820 -/- 834
  --------------- ---------------
Bedrijfsresultaat 913 862
     
Resultaat na belastingen 551 501


In dit financiële overzicht zijn de cijfers gecorrigeerd voor de effecten van de verrekeningen uit het verleden in de opbrengsten van GTS conform de methodebesluiten 2010-2013 (2013: circa € 206 miljoen en 2012: circa € 215 miljoen), de vrijval van een gedeelte van de pensioenvoorziening in 2013 en een eenmalige vergoeding ontvangen door Gasunie Deutschland in 2012.

Investeringen

Gasunie heeft in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in met name de ontwikkeling van de Gasrotonde. Zo zijn in 2013 de uitbreiding van Zuidwending en de NEL opgeleverd. In 2014 en 2015 zullen de uitbreidingsprojecten Beverwijk-Wijngaarden en Exit Ellund voltooid worden. Verdere grootschalige uitbreidingsinvesteringen staan er momenteel niet op de planning. De capaciteitsbehoefte van de markt kan voorlopig ingevuld worden met de bestaande en in aanbouw zijnde capaciteit. In 2012 zijn we in Nederland met het meerjarig vervangingsprogramma gestart. Naar verwachting resulteert dit programma in een jaarlijkse capex omvang van ongeveer € 150 miljoen.
De komende jaren richten we ons op initiatieven met betrekking tot marktkoppeling en marktintegratie. Daarnaast ligt de focus op de ontwikkeling van nieuwe, goed renderende activiteiten die bijdragen aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. Tot slot wordt zowel in Nederland als Duitsland begonnen met de voorbereidingen van de marktombouw van laagcalorisch naar hoogcalorisch gas. In Nederland zullen we daarvoor investeren in het vergroten van de capaciteit voor het mengen van hoogcalorisch gas met stikstof.
Voor de komende 3 jaar verwachten wij een jaarlijkse capex omvang van gemiddeld € 400 à 500 miljoen.

Verwachting financiële resultaten

Gasunie verwacht voor 2014 op basis van de huidige inzichten een toename van het bedrijfsresultaat uit reguliere operationele activiteiten. De opbrengsten zullen stijgen door de beëindiging van de terugbetalingsverplichting met betrekking tot de methodebesluiten van GTS uit het verleden. De genormaliseerde opbrengsten zullen naar verwachting licht stijgen ten opzichte van 2013. De efficiencykortingen zoals door de regulators in Nederland (1,3%) en Duitsland (1,5%) vastgesteld worden gecompenseerd door de opbrengsten uit nieuwe activa, zoals de nieuwe leiding Odiliapeel-Melick als onderdeel van Open Season 2012.
Voor 2014 wordt een stijging van de bedrijfslasten verwacht door stijgende onderhoudskosten voor het netwerk. Dit hangt direct samen met het in 2012 opgestarte meerjaren onderhoudsprogramma.
De financiële lasten zullen in 2014 lager zijn door de aflossing van rentedragende leningen eind 2013.
Naar verwachting zal het balanstotaal als gevolg van de uitbreidingsinvesteringen in 2014 stijgen naar € 10.800 miljoen (2013: € 10.606 miljoen).

Financiering

De aflossingspiek van oktober 2013 kon grotendeels worden opgevangen door de opbrengsten van twee obligatieleningen die, met het oog op deze aflossingspiek, reeds in 2012 waren uitgegeven. Hierdoor hoefde Gasunie in 2013 geen additionele obligatieleningen aan te trekken. De genoemde aflossingspiek hield verband met de aflossing van de 5-jarige obligatielening waarvan het resterende bedrag van € 1.116 miljoen (oorspronkelijk € 1.400 miljoen) moest worden afgelost. De financieringsbehoefte die overbleef, werd ingevuld door het aantrekken van kortlopende deposito’s op de geldmarkt en door het uitgeven van commercial paper onder het Euro Commercial Paper (ECP) programma. Het was voor het eerst dat Gasunie gebruik maakte van het nieuwe ECP-programma. Het feit dat dit kortlopende schuldpapier succesvol bij beleggers geplaatst kon worden, geeft aan dat de marktomstandigheden op de financiële markten gunstig blijven voor financieel solide partijen als Gasunie.

Verder werd € 150 miljoen onder de leningsfaciliteit met de Europese Investeringsbank getrokken. De trekking betreft een 7-jaars lening die een variabele rentevoet heeft en lineair aflost. De ruimte onder de leningsfaciliteit, die in december 2012 werd afgesloten, is nu volledig benut. Aangezien bij het aangaan van de faciliteit in december 2012 bij beide partijen al de intentie bestond om deze in de loop van 2013 te verhogen met € 100 miljoen, is eind 2013 de faciliteit verhoogd met dit bedrag. Van deze additionele ruimte is in 2013 geen gebruik gemaakt.

Door de bovenstaande activiteiten kwam het totale bedrag aan rentedragende schuld eind 2013 uit op € 4.611 miljoen, een verlaging van € 598 miljoen ten opzichte van eind 2012. Door de genoemde aflossing in oktober nam ook de balanspost geldmiddelen en kasequivalenten af en kwam deze eind 2013 uit op € 87 miljoen (eind 2012: € 909 miljoen). De netto schuldpositie (rentedragende schuld minus kasmiddelen) nam hierdoor in 2013 toe met € 224 miljoen tot € 4.524 miljoen.

In 2014 worden geen obligatieleningen afgelost. Op basis van de cash flow ontwikkeling zal in dit jaar nader bepaald worden hoe de financieringsbehoefte ingevuld dient te worden.
De solvabiliteit eind 2013 is 49% (2012: 44%). Het hoge kassaldo eind 2012 zorgde voor een incidenteel lage solvabiliteit. Gecorrigeerd voor dit effect zou de solvabiliteit eind 2012 48% zijn geweest. Niet alleen dient de liquiditeitspositie op een adequaat niveau gehandhaafd te blijven, ook zijn de nodige spreiding van financieringsalternatieven en het zo efficiënt mogelijk aantrekken van financiering van groot belang. Door middel van het EMTN-programma, het eerder genoemde ECP-programma en Gasunie’s activiteiten op de onderhandse geld- en kapitaalmarkt worden deze doelstellingen zoveel mogelijk ingevuld. Daarnaast heeft Gasunie kredietfaciliteiten waarvan de gecommitteerde 5-jaars € 800 miljoen stand by kredietfaciliteit die in oktober 2010 is afgesloten de belangrijkste is. Van deze faciliteit is geen gebruik gemaakt in 2013. Om de liquiditeitspositie op een adequaat niveau te houden, wordt in 2014 onder meer de stand by kredietfaciliteit vernieuwd.

Credit ratings

De rating agency Standard & Poor’s heeft in 2013 de langetermijn kredietwaardigheidbeoordeling van Gasunie verlaagd. Gasunie’s credit rating bij Standard & Poor’s is verlaagd van AA- met een negative outlook naar A+ met een stable outlook. Deze verlaging was een direct gevolg van de verlaging van de langetermijn kredietwaardigheidbeoordeling van de Nederlandse Staat door Standard & Poor’s in november 2013.
De rating agency Moody’s Investors Service heeft in 2013 de langetermijn kredietwaardigheidbeoordeling van Gasunie niet gewijzigd. Gasunie’s credit rating bij Moody’s Investors Service is A2 met een stable outlook.