bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2013

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

Het mogelijk maken van een veilige, betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening staat centraal in onze strategie. Met de verbindende rol die onze infrastructuur inneemt, spelen we in op de energiebehoeften van klanten en burgers. Om hieraan te kunnen blijven voldoen, werken wij innovatief en grensverleggend op het gebied van energie, en van (aard)gas in het bijzonder.

Ontwikkelingen in onze omgeving

In onze strategie houden we rekening met de kansen en uitdagingen van de snel veranderende energiemarkt. De rol van gasinfrastructuur in een duurzame energievoorziening is daarbij ons uitgangspunt. We streven ernaar onze leidende Europese positie uit te bouwen en zoeken daarbij waar mogelijk samenwerking met partners. Zowel nationaal als internationaal.

Overgang naar een duurzame energievoorziening
Internationalisatie en decentralisatie zijn ontwikkelingen die hand in hand gaan met de toename van energie uit hernieuwbare bronnen. Enerzijds kent de energiemarkt meer en meer een internationaal speelveld en anderzijds nemen de mogelijkheden om decentraal energie op te wekken toe. In 2013 hebben branche- en milieuorganisaties, sociale partners en het kabinet in Nederland het Nationaal Energieakkoord voor duurzame groei gesloten. In dit akkoord ligt de focus op hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon. Wij spelen hierop in door actief de samenwerking met internationale en regionale netbeheerders (zowel gas als elektriciteit) te zoeken zodat een kostenefficiënte en betrouwbare overgang naar een hernieuwbare samenleving is gewaarborgd.

De Nederlandse netbeheerders, verenigd in Netbeheer Nederland, hebben in 2013 het 'Actieplan duurzame energievoorziening 2030' opgesteld. In dit plan zetten zij de ontwikkelingen en uitdagingen uiteen en schetsen ze een beeld van de noodzakelijke acties voor een duurzame energievoorziening. Door bestaande proefprojecten op te schalen willen de netbeheerders en andere partijen een extra impuls geven aan energiebesparing en verduurzaming van de (lokale) energievoorziening. Ook wij nemen hier actief aan deel.

De overgang naar een duurzame energievoorziening kan alleen succesvol zijn als we profiteren van de sterke eigenschappen van de verschillende energiebronnen en de bijbehorende infrastructuur en deze met elkaar in het totale energiesysteem combineren. Gas en gasinfrastructuur spelen hierbij een belangrijke rol.

Aardbevingen en schaliegas
In 2013 stonden ook twee andere onderwerpen hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. De aardbevingen ten gevolge van de gaswinning in de provincie Groningen en de discussie omtrent het produceren van schaliegas hebben de reputatie van en het draagvlak voor gas negatief beïnvloed. Gas maakt de ontwikkeling van hernieuwbare energie zoals wind en zon betrouwbaar en betaalbaar. Door gas in te zetten als flexibele partner voor elektriciteitsopwekking wordt optimaal gebruik gemaakt van reeds bestaande infrastructuur. Bovendien is gas een energiedrager die zich ook ontwikkelt naar een hernieuwbare energievorm door productie van groen gas en waterstof. Daarom vinden wij het belangrijk dat gas ook in de toekomst een belangrijke rol blijft spelen in de energievoorziening. De gasindustrie, waaronder wijzelf, moet zich blijven inzetten om duidelijk te maken dat gas nog steeds een troefkaart is van Nederland.

Aandeelhouderstructuur Gasunie
In oktober 2013 is de Nota Deelnemingenbeleid gepubliceerd. De nota maakt duidelijk dat de Staat in elk geval de komende jaren invloed wil blijven houden op staatsdeelnemingen zoals Gasunie. De voornaamste reden is dat wij infrastructuur beheren die cruciaal is voor het functioneren en de verdere ontwikkeling van de Nederlandse economie. Dat betekent dat de Staat niet op zoek gaat naar private financiële partijen om risicodragend te investeren in Gasunie.

De nota heeft weinig veranderd aan onze strategie en corporate governance. Wij dienen sinds jaar en dag het publieke belang en werken aan het optimaliseren van onze waarde, die de Nederlandse samenleving ten goede komt. Onze strategie zal uiteraard blijven voldoen aan de eisen uit de nota die van toepassing zijn op staatsdeelnemingen.

De minister van Financiën heeft op 21 februari 2014 mede namens de minister van Economische Zaken een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de mogelijkheid wordt geopend om via kruislingse aandelenparticipatie strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan met buitenlandse netbeheerders die op grond van Europese regels gecertificeerd zijn.

Strategische thema’s

We sturen voor de lange termijn op drie strategische thema’s die bijdragen aan het mogelijk maken van een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening:

  1. Het optimaliseren van de waarde van onze bestaande assets
  2. Het versterken van onze leidende positie als grensoverschrijdende gasinfrastructuuronderneming in Europa
  3. Het mogelijk maken van de transitie naar duurzamer energiegebruik

Optimaliseren van de waarde van onze bestaande assets

Centraal in onze strategie zijn en blijven de gasinfrastructuuractiviteiten. Daarbij ligt de nadruk op het uitvoeren van de wettelijke taken met betrekking tot gastransport(diensten) door netbeheerders GTS en Gasunie Deutschland ten behoeve van een goed functionerende gasmarkt. Wij zorgen via onze netbeheerders voor het beheer, de goede werking en de ontwikkeling van het gastransportnet door middel van het aanbieden van transport- en aanverwante diensten, kwaliteitsconversie en het borgen van de leveringszekerheid. Leidend daarbij is operational excellence: veiligheid, betrouwbaarheid en doelmatigheid.

Versterken van onze leidende positie als grensoverschrijdende gasinfrastructuuronderneming in Europa

In een steeds verder consoliderende markt gaan we de uitdaging aan onze leidende positie als grensoverschrijdende gasinfrastructuurspeler te behouden en waar mogelijk te versterken. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat onze infrastructuur voor marktspelers de voorkeursroute is voor hun gastransport. Dit ondersteunt de commerciële en fysieke benutting van onze assets. Bovendien versterken we hiermee onze positie als aangewezen gesprekspartner voor regelgevende instanties. Daarmee zijn wij in staat positieve invloed uit te oefenen ten behoeve van adequate regelgeving. Onze positionering als innovatieve dienstverlener draagt hier ook aan bij.

Mogelijk maken van de transitie naar meer duurzaam energiegebruik

De vraagstukken op het gebied van energie en duurzaamheid zijn uitdagender dan ooit. Op weg naar een schonere energietoekomst die betaalbaar, betrouwbaar en vooral ook haalbaar is, willen we kansen benutten. We geloven in een duurzame toekomst waarin een blijvende rol voor gas is weggelegd.

Met de groei van het aandeel duurzaam opgewekte energie zal ook de behoefte aan flexibiliteit en back-up toenemen. Gas(infrastructuur) kan voorzien in de flexibiliteit die energie uit hernieuwbare bronnen, zoals wind en zon, niet van zichzelf hebben. Gasgestookte elektriciteitscentrales zijn snel op- en af te regelen en kunnen daarmee snel fluctuaties in vraag en aanbod opvangen (‘gas to power’).

Ook is het met behulp van gasinfrastructuur mogelijk via slimme energieomzettingen overschotten aan duurzaam opgewekte elektriciteit tijdelijk in gasvorm op te slaan voor later gebruik (‘power to gas’). Wij investeren daarom in onderzoek naar technologie voor het omzetten van elektriciteit naar gas, zoals waterstof en gemethaniseerd gas. Hiermee kunnen we de energievoorziening voorzien van innovatieve impulsen en deze schoner en efficiënter maken.